Home Slide

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van 4BNBPRO

4BNBPRO (Kamer van Koophandel: 63473909), hierna te noemen 4BNBPRO, verleent u hierbij toegang tot www.4bnbpro.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.  4BNBPRO raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen.

4BNBPRO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Indien u niet akkoord wenst te gaan met de algemene gebruiksvoorwaarden, of bepalingen die hierna worden vermeld, dan raden wij u aan om noch de website noch om onze applicaties te gebruiken.

De dienst is voorbehouden aan natuurlijke personen die gemachtigd zijn om contracten te sluiten onder de Nederlandse Wet. Iedereen die de website of applicaties van 4BNBPRO gebruikt, wordt beschouwd als “gebruiker” op wie onderstaande bepalingen van toepassing zijn.

 1. AANVAARDING

De website is een groeiende databestand van bed & breakfasts, hotels, pensions, gastenkamers en alle andere logiesverstrekkende bedrijven die door de gebruiker kan worden bekeken, aangeboden door de eenmanszaak 4BNBPRO aan de gebruiker, onder strikte voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

De gebruiker verklaart en erkent alle bepalingen van deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd zonder voorbehoud. Bovendien leidt iedere verbinding met deze website aan elke dienst op de website, toegankelijk via www.4bnbpro.nl, tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

4BNBPRO behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het is aan de gebruiker om zich van deze wijzigingen te vergewissen. Ook na elke wijziging, wordt de gebruiker geacht om de meest recente versie van de algemene voorwaarden bij elke verbinding met de website te aanvaarden.

Bij niet naleving van de algemene voorwaarden door gebruiker, behoudt 4BNBPRO zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de diensten en/of toegang tot de website en/of diensten te ontzeggen.

 • Aanvaarding zonder beperking van de actuele algemene voorwaarden

Door een account aan te maken aanvaardt de gebruiker, uitdrukkelijk en zonder beperking, de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden die weergegeven worden op de website. 

 1. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

Online en in real time een Bed & Breakfast zoeken en een ruilverzoek voor een gastenkamer, sturen naar een andere gebruiker.

De website zorgt ervoor dat de gebruiker online en in real time een bnb locatie kan zoeken in het databestand. Eens een locatie is gevonden kan de gebruiker een ruilverzoek voor een gastenkamer met ontbijt,  sturen naar een andere gebruiker. Vanaf dan verloopt de communicatie niet meer via de website, dus zonder tussenkomst van 4BNBPRO, maar via de email inbox van de gebruiker. De gebruiker kan, zonder tussenkomst van 4BNBPRO, het ruilverzoek accepteren, aanpassen of weigeren. Er staat geen limiet op het aantal ruilen die de gebruiker jaarlijks tot stand brengt.  De gebruiker kan ook ruilverzoeken verwachten van andere gebruikers. 4BNBPRO staat niet garant voor het ontvangen van ruilverzoeken.   De gebruiker regelt de ruil zonder tussenkomst van 4BNBPRO. 4BNBPRO is geen partij in de ruil die gebruiker tot stand brengt en daarom zal 4BNBPRO geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze tussen de gebruikers onderling met elkaar gesloten overeenkomsten. 4BNBPRO is geen boekingssite of reserveringssite.  

 • GEPERSONALISEERDE DIENST

Door een account aan te maken op de website kan de gebruiker een bedrijfsprofiel aanmaken en rechtstreeks, zonder tussenkomst van 4BNBPRO, een ruil van een gastenkamer voorstellen aan een andere gebruiker. De gebruiker kan door het aanmaken van een eigen pagina zijn eigen hotel en/of bed&breakfast promoten, opdat zijn gastenkamer geruild kan worden tegen andere gastenkamers. Op deze wijze kan er gratis worden overnacht. Buiten het jaarlijks lidmaatschap om van de website gebruik te kunnen maken, zijn er geen extra kosten aan  verbonden (met uitzondering van alles wat onderling wordt overeengekomen buiten de overnachting en het ontbijt).

WAARSCHUWING

Het is aan de gebruiker om de controles uit te voeren die noodzakelijk of wenselijk lijken, voor het daadwerkelijk overgaan tot het reserveren of ruilen van een gastenkamer.

4BNBPRO geeft geen enkele garantie hoe dan ook op producten, diensten en/of zakelijke praktijken van derden op de website. In deze hoedanigheid geeft 4BNBPRO geen garantie dat de gebruiker tevreden zal zijn met de producten, diensten en/of zakelijke praktijken die hij verkreeg na een ruil van een gastenkamer via de website of via een andere gebruiker. 

 • ABONNEMENT

De gebruiker, alvorens toegang te krijgen tot de database, dient een jaarabonnement af te sluiten met 4BNBPRO (“de Overeenkomst”). Buiten het jaarlijks lidmaatschap van € 50,- exclusief BTW, zijn er geen andere kosten verbonden aan het gebruik van het platform. Dit laat onverlet dat gebruikers onderling met elkaar kunnen overeenkomen om van elkaar diensten af te nemen. In dat geval dienen gebruikers onderling met elkaar overeenkomsten te sluiten. 4BNBPRO is hierin geen partij en daarom zal 4BNBPRO geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze tussen de gebruikers onderling met elkaar gesloten overeenkomsten.

Het jaarlijkse lidmaatschap geeft toegang tot een database van andere logies verstrekkers, die op hun beurt potentiële ruilpartners vormen. Dit zijn de gebruikers. Het biedt de mogelijkheid om gratis bij andere gebruikers te overnachten.

Indien prijzen of een prijsklasse vermeldt staat die betrekking heeft op een derde dienstverlener of gebruiker, dan is die informatie louter indicatief en gemakshalve. 4BNBPRO garandeert in geen geval de juistheid van die informatie.

Ook kan de website, informatie bevatten die afkomstig is van websites van derden, of koppelingen bevatten naar website van derden, die eigendom van derden zijn of door deze derden worden beheerd, door wederverkopers of dienstverleners, die onafhankelijk en vreemd aan 4BNBPRO zijn.

4BNBPRO kan in geen geval in verband worden gebracht tot met prestaties die werden geleverd door derden, door gebruikers en/of met de website betrokken derden. Het is aan de gebruiker om de nodige controles uit te voeren alvorens een vergoeding te betalen aan een andere gebruiker/derde of een ruiling aan te gaan met een andere gebruiker/derde.

 • LOOPTIJD ABONNEMENT EEN (1) JAAR

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben alle abonnementen (overeenkomsten) een looptijd van één (1) jaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Er is voor de gebruiker, na het sluiten van de overeenkomst en na betaling, geen recht op restitutie.

 • Opzegging, opschorting of ontbinding

Opzegging, opschorting of ontbinding van het abonnement ontslaat gebruiker niet van zijn betalingsverplichtingen. Bedragen voor de beëindiging die 4BNBPRO heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de enig overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen, die naar hun aard bestemd zijn om de overeenkomst te overleven, van kracht.

 • EEN ACCOUNT OP DE WEBSITE

De gebruiker kan zelf registreren en logingegevens aanmaken waarmee hij toegang krijgt tot zijn privéaccount.

 • Vertrouwelijkheid van de logingegevens

De combinatie van het wachtwoord en loginnaam (“logingegevens”) is strikt vertrouwelijk en persoonlijk. Het wachtwoord kan worden gewijzigd in de daarvoor bestemde accountpagina. De gebruiker stelt alles in het werk om zijn logingegevens geheim te houden en niet bekend te maken.

In het geval van verlies of diefstal van de logingegevens is de gebruiker verantwoordelijk voor alle gevolgen die daaraan te wijten zijn. Bovendien dient zo snel mogelijk een procedure opgestart te worden om de logingegevens te wijzigen.
De procedure wordt hier omschreven http://www.4bnbpro.com/login/?action=lostpassword

 1. GEBRUIK VAN HET INHOUD VAN HET PLATFORM DOOR 4BNBPRO

Het is mogelijk dat we op verschillende manieren gebruik maken van de inhoud van de database door bijvoorbeeld het formaat te veranderen, te integreren in advertenties of andere documenten, er afgeleide werken van ontwikkelen, de gebruikersinhoud opwaarderen en verspreiden, en anderen toelaten om hetzelfde te doen op hun websites en mediaplatforms.

De gebruiker geeft hierbij dus zijn onherroepelijke toestemming aan 4BNBPRO om deze inhoud te gebruiken voor eender welke doeleinden, en doet onherroepelijk afstand van enige claim en verklaring over morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud.

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Gelet op de specifieke kenmerken van het platform biedt 4BNBPRO geen garantie voor de continuïteit van de dienstverlening, maar houdt zich aan een inspanningsverplichting.

De verantwoordelijkheid zal niet worden aanvaard bij schadegevallen te wijten aan de tijdelijke onmogelijkheid om toegang te krijgen tot een van aangeboden diensten door de website.

 • Beperkte aansprakelijkheid

4BNBPRO spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 4BNBPRO.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. 4BNBPRO doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. 4BNBPRO oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 4BNBPRO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 • Wijzigingen van de website

Alle informatie die op de website te vinden is, kan op elk moment gewijzigd worden, rekening houdend met de interactiviteit van de website. 4BNBPRO aanvaard hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 • Gebruik van de website

4BNBPRO aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor alle schade of verliezen die betrekking hebben op het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de website, behalve uitzonderingen die voorzien zijn in de wet.

4BNBPRO garandeert niet dat de aangeboden informatie gedetailleerd, compleet, gecontroleerd of juist is. De volledige inhoud die op de website van wordt weergegeven – documenten, informatie, brochures – wordt verstrekt “zoals die is”, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook. De gebruiker erkent expliciet dat de foto’s die op de website worden geplaatst geen contractuele verbintenissen dragen. Mocht dit laatste wel het geval zijn, dan zullen deze foto’s direct worden verwijderd na eerste verzoek van de rechthebbenden.

 • Garanties voor de gebruiker

Gelet op de eigenschappen en beperkingen van het internet, zal de gebruiker moeten accepteren, en hij verklaart ook daarvan op de hoogte te zijn, dat het onmogelijk is om te garanderen dat de gegevens die de gebruiker overdraagt volledig beschermd zullen worden.

Bij incidenten betreffende en voortvloeiende die overdracht zal 4BNBPRO geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De overdacht van gegevens vindt dus plaats op eigen risico.

De gebruiker zal zich verbinden om 4BNBPRO te vrijwaren voor elke claim of geschil, juridisch of anderszins met betrekking tot het gebruik van de diensten die hierin worde beschreven, en vrijwaart 4BNBPRO van elke veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure.

 • Correcte, eerlijke en waarheidsgetrouwe informatie communiceren

De gebruiker houdt zich eraan om correcte en waarheidsgetrouwe informatie door te geven om een account te kunnen openen, in het bijzonder met betrekking tot zijn naam, zijn voornaam/voornamen, zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer en zijn bedrijfsgegevens wat noodzakelijk is voor een correcte identificatie.

 1. Vergoedingen en betaling

Voor het gebruik van de website zijn de prijzen en tarieven zoals vastgelegd in de Overeenkomst verschuldigd. Alle  vergoedingen zijn exclusief BTW en vermeld in Euro’s.

4BNBPRO is altijd gerechtigd om vooruitbetaling van een vergoedingen te verzoeken.

Voor de vaststelling van de hoogte van de verschuldigde vergoedingen zijn de gegevens uit de administratie van 4BNBPRO leidend.

Een eventueel beroep van gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is uitgesloten.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
  • Eigendomsrechten

Alle rechten, morele en eigendomsrechten, inzake intellectuele eigendom die betrekking hebben op de inhoud en de data van de website, zijn eigendom van 4BNBPRO, onder voorbehoud van eventuele eigendomsrechten die kunnen behoren tot derden en waarvan 4BNBPRO de overdracht van de rechten of de nodige toestemming verkreeg.

Er vindt geen overdracht van (intellectueel) eigendom plaats van enig element van de website aan de gebruiker bij het gebruik van de website en de diensten die worden aangeboden 4BNBPRO.

 • Het nationaal en internationaal recht inzake intellectuele eigendom respecteren

De gebruiker houdt zich eraan om geen enkele informatie of elementen, verkregen van 4BNBPRO of diens website, in te dienen, te kopiëren, door te verkopen, te bewerken, of, over het geheel genomen, in welke vorm dan ook beschikbaar te stellen aan andere natuurlijke of rechtspersonen, van welk land dan ook. In het algemeen verbindt de gebruiker zich ertoe om de bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendom te respecteren.

 • Merken, designs, logo’s, hyperlinks, informatie, enz.

Alle elementen (merken, ontwerpen, logo’s, hyperlinks, informatie, afbeeldingen, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes, enzovoorts …) op de website van en op de verwante websites worden beschermd door het nationaal en internationaal recht inzake intellectuele eigendom. Deze elementen blijven exclusieve eigendom 4BNBPRO en/of zijn partners.

 • Verbod op gebruik zonder toestemming

Derhalve is het, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming door 4BNBPRO en/of haar partners, verboden voor de gebruiker om eender welk onderdeel of element dat aanwezig is op de website te reproduceren, te presenteren, te herpubliceren, te herdistribueren, aan te passen, gedeeltelijk en/of volledig te vertalen, of over te zetten naar een ander medium.

 1. SANCTIES

De gebruiker erkent en is zich ervan bewust te zijn dat het niet naleven van het verbod genoemd onder 6.4 op keuze van 4BNBPRO civielrechtelijk of strafrechtelijk vervolgd zal worden.

 • PERMANENT STOPZETTEN OF RECHT OP OPSCHORTING

In geval van wanbetaling of schending door de gebruiker van een van de verplichtingen en bepalingen uiteengezet in deze algemene voorwaarden, wordt de toegang tot de dienst opgeschort, beperkt of beëindigd, zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. De reeds bestaande betalingsverplichtingen zijn direct opeisbaar, voor zover zij dit niet reeds al waren.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de diensten  geleverd door 4BNBPRO of door het platform worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg.

Indien een van de bovengenoemde bepalingen op enige wijze niet-afdwingbaar zouden zijn, dan zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aantasten of worden beïnvloed. Dit betekent dat de overige bepalingen van kracht blijven en behouden dan ook hun volle uitwerking.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier gratis in voor onze nieuwsbrief!

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten